Privacy Policy

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom Önt, mint az „Oldfish.hu” személyes weboldal látogatóját a honlap adatkezelési és adatvédelmi általános szabályairól.

I.

Mindenekelőtt: a weboldal kizárólag promóciós, tájékoztató céllal jött létre, személyes adatokat alapvetően nem kezelünk. Amennyiben az általunk közzétett anyagok tekintetében az adatkezelés tényállása esetlegesen mégis felmerülne, akkor az alábbi alapelveket követjük:

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • Személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Weboldalunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatásán alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez weboldalunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, mint például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

II.

Kik az oldfish.hu weboldal tulajdonosai, fenntartói?

 • Magánszemély/ek, a weboldal saját, promóciós céllal, tájékoztató jelleggel üzemel.
 • A honlap: www.oldfish.hu

Kapcsolattartás:

III.

Tárhely szolgáltató neve, címe és elérhetősége

https://www.webonic.hu

Webonic Kft. 8000 Székesfehérvár Budai út 14.

Cégjegyzékszám: 07-09-025725

Adószám: 25138205-2-07

Közösségi adószám: HU25138205

IV.

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha szeretnének tőlünk közvetlen tájékoztatást kapni. (a weboldalnak nincs hírlevél szolgáltatása) Ilyen esetben a megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a wisebox1951@gmail.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

V.

Mik azok a sütik és hogyan történük a kezelésük?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Weboldalunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

VI.

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

 • A GDPR 37. cikke alapján a honlapnak nincs kötelezettsége adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
 • A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre esetleges kapcsolattartása során, éppen ezért, adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja:

 • Az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, azaz bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
 • A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
 • Weboldalunk külföldre nem továbbít adatokat.

 

VII.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. Rendőrség, NAV, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a weboldal tulajdonosát. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

 

 

VIII.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről:

 • Tájékoztatást kérhet,
 • Kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • Tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével).

Bíróság előtt jogorvoslattal élhet:

 • A felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet. (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/

IX.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk

 • Az Ön, a weboldalunk által kezelt, illetve feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
 • Az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • Adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • Az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül tájékoztatására kerül sor. A tájékoztatás csak törvényben foglalt esetekben tagadható meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Weboldalunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem kerül teljesítésre, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közlésre kerül az elutasítás indokai és az Ön tájékoztatására kerül sor a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem, észrevétel benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgálásra kerül és a döntésről Ön írásban tájékoztatásban részesül. Amennyiben az Ön tiltakozása, észrevétele megalapozott, abban az esetben az adatkezelés – beleértve a további adatfelvétel és adattovábbítás is – megszüntetésre kerül és az adatok zárolva lesznek, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítést kapnak mindazok, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben a kérésteljesítés elutasításra kerül, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve, ha határidő nem teljesül, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Weboldalunk kéri Önt, mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – a feltüntetett elérhetőségeken keresztül keressen megoldást.

X.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

XI.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

A weboldal fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.oldfish.hu weboldalon történik.

 

Budapest, 2018. augusztus 15.